Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Poniedziałek    18 grudnia 2017 imieniny obchodzi: Laura, Bogusław, Gracjan  
szukaj
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
  

 
Online: 5 odwiedzin: 2131824
  
Nabór na kierownika biura

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

1.      Kierownik biura Stowarzyszenia

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie do 29 kwietnia 2011 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

·         życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

·         list motywacyjny

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

·         kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie
 z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

·         oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie 
do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

·         oświadczenie o nie zasiadaniu w Zarządzie, Komitecie, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia 
LGR "Pojezierze dobiegniewskie"

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie maja bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mali: zespolochronywod@wp.pl

Zakres obowiązków i wymagania:

1.      Kierownik biura LGR Pojezierze dobiegniewskie

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  

Konieczne:

·         wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)

·         min. 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym  lub samodzielnym stanowisku związanym 
z inicjowaniem i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

·         uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

·         biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

·         znajomość zagadnień  uregulowanych m.in. w:

o   Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79,    poz. 855 z późn. zm.),

o   Ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619),

o   Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r. str. 1),

o   Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego ,

o   Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 177, poz. 1371)

o   Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

 

Pożądane:

·         język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

·         wysoka kultura osobista

·         umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach

·         predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych

·         doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji
 i nawiązywania kontaktów interpersonalnych

·         prawo jazdy kat. B

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komitetu                
2) Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSROR
3) Prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia
4) Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
5) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami
6) Przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych
7) Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne
8) Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz Komitetu
9) Opracowywanie projektów zmian w statucie, LSROR i regulaminach organizacyjnych
10) Obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
11) Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu                            
12) Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom 

13)Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu                                         

14) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej                                                                                     
15) Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych 

 16) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji  

 17) Nadzór nad pracownikami biura  

18) Nadzór nad budżetem LGR 

19) Przygotowywanie i składanie wniosków pomocowych dotyczących funkcjonowania LGR  

20) Udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością  Stowarzyszenia  

21) Współpraca z: instytucją wdrażającą PO RYBY, Członkami LGR, wnioskodawcami LGR, zewnętrznymi ekspertami i zleceniobiorcami  

22) Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia 

23) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji  lub naprawy 

24) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów prowadzących kontrole oraz udzielanie wyczerpujących  wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących  przedmiotu kontroli                                                                                                         
25) Nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczącej przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko kierownika biura LGR".Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia:www.pojezierzedobiegniewskie.org

                                                                                             Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                 Andrzej Kuczyński

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2017 Stare Kurowo. All rights reserved.