Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Poniedziałek    18 grudnia 2017 imieniny obchodzi: Laura, Bogusław, Gracjan  
szukaj
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
  

 
Online: 2 odwiedzin: 2131778
  
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo w 2014 roku.

Urząd Gminy Stare Kurowo informuje , że przygotowany został projekt uchwały Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo w 2014 roku.

 

Wszelkie opinie i uwagi należy wnosić na piśmie  do sekretariatu Urzędu Gminy Stare Kurowo lub przekazywanie drogą elektroniczna na adres :

urząd @starekurowo.pl

 

W załączeniu:

 

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo w roku 2014

 

 

PROJEKT

Uchwała Nr…………….

Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia …………………. roku

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z poźn. zm.), art 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 856) uchwala się co następuje:

 

§1.Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo w 2014 roku stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§3.Traci moc uchwała nr XXVII.168.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr.................

Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia...........................

  Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Stare Kurowo w 2014 r.

WPROWADZENIE

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w Gminie Stare Kurowo najbardziej zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez , Firmę „Mój Pies” Szkolenie  Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów mieszczące się  w miejscowości Brzoza Nr  1 na działce o numerze ewidencyjnym 661/108, z którą gmina posiada zawartą umowę.
2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo w 2014 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Stare Kurowo przy pomocy Referatu Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Stare Kurowo.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Stare Kurowo – Wójt Gminy Stare Kurowo  przy pomocy  Referatu Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Stare Kurowo.
2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Stare Kurowo.
3) schronisko dla bezdomnych zwierząt.

 

 

Rozdział 2
CEL PROGRAMU

3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stare Kurowo realizują:
1) Schronisko - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez Policję lub inne uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu  z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub przedstawiciela Urzędu;
c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stare Kurowo realizują:
1)Schroniskoo którym mowa w
§ 1 pkt.1 programuna podstawie zawartej umowy w tym zakresie;
2)Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy.


§ 7. Sterylizację albo kastrację bezpańskich zwierząt  realizują:
1)Schroniskoo którym mowa w
§ 1 pkt.1 poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
2)Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2)Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Kurowo www.starekurowo.pl;
3)organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt  realizują:
1)schronisko o którym mowa w
§ 1 pkt.1poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2)Wójt Gminy Stare Kurowo poprzez lecznice dla zwierząt z terenu  powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

§ 10.Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  w  2014 roku wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Łącznica nr 8, 66-540 Stare Kurowo.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:
1) Gabinet Weterynaryjny  ul. Wyszyńskiego 4,66-500 Strzelce Krajeńskie. zgodnie z zawartą umową.

2)Schronisko prowadzone przez , Firmę „Mój Pies” Szkolenie  Psów, Interwencyjne Wyłapywanie Psów mieszczące się  w miejscowości Brzoza Nr  1.

 

 

Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Stare Kurowo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Stare Kurowo (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury),  oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU


§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone  są w budżecie Gminy Stare Kurowo na rok 2013. 

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy Stare Kurowo ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo.

45.000

1.Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stare Kurowo;
2.Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3.Odławianie bezdomnych zwierząt
4.Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku ;
5.Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6.Usypianie ślepych miotów;
7.Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9.Edukacja mieszkańców Gminy Stare Kurowo w zakresie opieki nad zwierzętami.


§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2017 Stare Kurowo. All rights reserved.