Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    18 stycznia 2018 imieniny obchodzi: Piotr, Małgorzata  
szukaj
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
  

 
Online: 2 odwiedzin: 2178251
  
Wójt Gminy Stare Kurowo ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowisowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie!

WÓJT  GMINY STARE  KUROWO

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Starym Kurowie

ul. Kościuszki 77/4, 66-540 Stare Kurowo

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług                 w środowiskowym domu samopomocy;

3) minimum 5-letni staż pracy;

4) co najmniej 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej;

5) co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt            z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

6) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe;

9) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika środowiskowego domu samopomocy;

10) nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie:

1)znajomość przepisów, w tym: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy        o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.   w sprawie środowiskowych domów samopomocy, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

2)doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków i zadań realizowanych na stanowisku, którego nabór dotyczy;

3)doświadczenie w kierowaniu  zespołem ludzi;

4)doświadczenie w pracy w administracji publicznej ( samorządowej lub rządowej);

5)znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z systemów informatycznych;

6)znajomość zagadnień:

a) związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i programów krajowych,

b) dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, o pożytku publicznym                 i wolontariacie;

7)cechy osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy:

1)kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŚDS oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego względem pracowników tej jednostki;

3)przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce;

4)zapewnienie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług w ŚDS;

5)nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce;

6)realizacja statutowych zadań ŚDS  określonych w statucie tej jednostki;

7)pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć ŚDS;

8)stała współpraca z Wojewodą Lubuskim, jego przedstawicielami i innymi podmiotami        w zakresie realizacji zadań ŚDS;

9) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań;

10) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom ŚDS w Starym Kurowie;

11) administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS              w Starym Kurowie oraz ponoszenie odpowiedzialności za to mienie;

12) prowadzenie  terapii zajęciowej;

13) wykonywanie innych zadań powierzonych lub poleconych przez uprawnione  osoby lub podmioty.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

1) praca na stanowisku kierownika ŚDS obok pracy biurowej wiąże się z wyjazdami służbowymi poza teren ośrodka.

2) praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, a także stojącej.                                               3) praca wiąże się z przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach zamkniętych                    o podwyższonym poziomie hałasu.

4) praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami ŚDS oraz predyspozycji do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

5) praca przy monitorze komputerowym.

 

V. Wymagane dokumenty

1) kserokopia dowodu osobistego;

2) pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania ŚDS w Starym Kurowie;

3) list motywacyjny;

4 )curriculum vitae (CV)

5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy:

a) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

b) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

6) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność             z oryginałem;

7) kserokopię dokumentu  potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

8) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz rekomendacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

9) oświadczenie o stanie zdrowia;

10) podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe;

11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych              (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2008 r. nr 233, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

12) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z KRS, zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz oryginały dokumentów złożonych w kopii, do wglądu.

 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 29 listopada 2013 r. do godziny1530.

Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy  Stare Kurowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty można przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy         w Starym Kurowie, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo, w zaklejonej kopercie             z napisem „Nabór na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie”. Liczy się data pływu do Urzędu Gminy.  Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.

 

VII. Uwagi końcowe

1. Kandydaci zostaną telefonicznie lub pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu naboru na wyżej wymienione stanowisko, który to nabór zostanie przeprowadzony nie później niż          w ciągu 7  dni od upływu terminu ogłoszenia, wg zasad określonych w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną mającej na celu stwierdzenie zgodności  dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze i przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

Po zakończeniu procedury naboru komisja rekrutacyjna sporządzi protokół.

3.Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Kurowo http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/, na stronie Urzędu Gminy www.starekurowo.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz      w prasie lokalnej.                                                                                                                 4.Informacja o wyniku naboru, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Kurowo  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

5.Wójt Gminy Stare Kurowo może na każdym etapie unieważnić postępowanie o naborze bez podania przyczyn.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                      (-)Wiesław Własak

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2018 Stare Kurowo. All rights reserved.