Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Sobota    19 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 9 odwiedzin: 2745347
  
Projekt EFS

OPIS PROJEKTU

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie od dnia 01.03.2009r. do 31.12.2009r. realizuje projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Piorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Tytuł projektu: „Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Staryn Kurowie”.

 

Cel główny:

 • Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczno- zawodowej wśród bezrobotnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie

 

Cele szczegółowe:

 • upowszechnienie pracy socjalnej przez stosowanie kontraktu socjalnego
 • minimalizacja barier psychologicznych i społecznych
 • określenie kwalifikacji zawodowych beneficjetów projektu
 • nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych
 • nabycie/zwiększenie zdolności, umiejętności komunikacji interpersonalnej

 

 KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Wioletta Zakrzewska-Jarmuszkiewicz

Do zadań należy:

 • nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją projektu systemowego ,,Program

aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym   

Kurowie”.;

 • przygotowanie i podpisanie umów ze szkoleniowcami i zespołem zarządzającym;
 • zatwierdzanie płatności dokonywanych w ramach projektu;
 • kontakty z instytucją pośredniczącą;

2. Koordynator projektu – Renata Gorczyca

Do zadan należy:

 • odpowiada za zarządzanie projektem,  koordynację działań;
 • spójność merytoryczną i finansową;
 • wprowadzanie w razie konieczności zmian do projektu;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań merytorycznych;
 • odpowiada za zamówienia publiczne;
 • przygotowanie i realizację zakupów;
 • właściwe prowadzenie dokumentacji projektu;
 • przygotowanie planu promocji;
 • promocję projektu ;
 • kontakty ze szkoleniowcami i instytucjami uczestniczącymi w projekcie;

§  odpowiada za przetwarzanie danych osobowych;

§  przestrzeganie poufności informacji zebranych w trakcie realizacji projektu/ ochrona 

            danych osobowych/ kierując się przede wszystkim ochroną dóbr osobistych 

            uczestników projektu;

§  sprawne i terminowe załatwianie spraw;

§  przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów;

§  prawidłowe przechowywanie akt;

§  archiwizację;

  

      3. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji – Agnieszka Chudzik

Do zadań należy:

 • opracowanie planu ewaluacji i monitoringu;
 • przygotowanie narzędzi badawczych (opracowanie wzorów ankiet);
 • analiza ankiet;
 • opracowanie raportu z realizacji projektu ;
 • odpowiada za stronę organizacyjną i merytoryczną spotkań;
 • właściwe prowadzenie dokumentacji projektu;

§  odpowiada za przetwarzanie danych osobowych;

§  przestrzeganie poufności informacji zebranych w trakcie realizacji projektu/ ochrona 

danych osobowych/ kierując się przede wszystkim ochroną dóbr osobistych 

             uczestników projektu;

§   sprawne i terminowe załatwianie spraw;

§   prawidłowe przechowywanie akt;

§   współpraca z koordynatorem projektu;

  

      4. Specjalista ds. obsługi finansowej – Anna Sawicka

Do zadań należy:

§  odpowiada za stronę finansową projektu;

§  nadzór nad prawidłowym i terminowym dokonywaniem płatności w projekcie;

§  odpowiada za przetwarzanie danych osobowych;

§  sporządzanie list płac związanych z realizacją projektu;

§  sporządzanie list wypłat zasiłków celowych;

§  prowadzenie ewidencji wyposażenia biura i pomieszczeń związanych z realizacją projektu;

§  sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją projektu;

§  prowadzenie analizy finansowej i nadzór rachunkowo-merytoryczny;

§  właściwe prowadzenie dokumentacji;

§  przestrzeganie poufności informacji zebranych w trakcie realizacji projektu/ ochrona danych osobowych/ kierując się przede wszystkim ochroną dóbr osobistych uczestników projektu;

§  sprawne i terminowe załatwianie spraw;

§  przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów;

§  prawidłowe przechowywanie akt;

 

       5. Pracownik socjalny nowozatrudniony do projektu – Beata Leszczyńska

Do zadań należy:

§  zawieranie kontraktów socjalnych ;

§  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

§  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

§  ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych;

§  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

§   skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań;

§  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

§  praca socjalna;

§  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób;

§   pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych klientów;

§  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

§   inne działania wynikające z realizacji projektu;

 Do obowiązków pracownika ponadto należy:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z regulaminu organizacyjnego OPS;
 • pełna znajomość przepisów prawa , właściwych do realizacji zadań;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu, danych znajdujących się w zbiorach Ośrodka, w tym w szczególności ochrona tych danych przed niepowołanym dostępem oraz zgodne prawem przetwarzanie tych danych.

 

ADRESACI PROJEKTU

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczen pomocy społecznej i zamieszkałe na terenie gminy Stare Krowo.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w drodze przeprowadzonej rekrutacji.

Rekrutację uczestników przeprowadził Zespół Projektowy, podejmując decyzję większością głosów. Z uczestnikami zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe, które potwierdzaja sytuację rodzinną, zawodową, społeczną w/w osób. Działania projektu nie dyskryminuja osób pod względem płci.

 

 

REALIZOWANE ZADANIA

 

1.Aktywna integracja

Ø  Warsztaty psychologiczne - maja na celu zmianę sposobu myślenia uczestników, wyćwiczenia u nich podstawowych umiejetności społecznych oraz wykształcenia pozytywnej motywacji wobec zmian prowadzacych do samodzielności.

a)      Integracja grupy:

§  przełamanie pierwszych lodów wobec warsztatowej formy pracy

§  wykształcenie prawodłowych nawyków zachowania się w grupie

§  trening otwartego komunikowania się

b)      Postawy życiowe i postawy wobec pracy:

§  zbudowanie prawidłowej postawy wobec poszukiwania pracy

§  wypracowanie umiejetności świadomego podejmowania decyzji

§  podniesienie samooceny

 

c)      Umiejetności społeczne:

§  zwiększenie lub  wykształcenie niezbędnych do szukania pracy, utrzymania pracy oraz budowania prawidłowych relacji zawodowych i społecznych.

 

d)     Spotkania indywidualne:

§  udzielenie informacji zwrotnych na temat funkcjonowania uczestników w grupie

§  utrwalenie wypracowanych efektów

§  przeprowadzenie diagnizy psychologicznej

 

 

Ø  Warsztaty z doradca zawodowym ( indywidualne i grupowe): beneficjenci zostana zmotywowani do aktywnego poszukiwania pracy, poznają metody poszukiwania pracy oraz zostania przeprowadzona analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.

§  nabycie umiejetnosci analizowania róznych form pracy

§  poznanie różnych technik znajdowania ofert pracy

§  zapoznanie się z rolą pracy w życiu człowieka

§  analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy

§  analiza barier przeszkadzających w znalezieniu pracy

 

 

 

Ø  Szkolenie z zakresu prawa pracy ma na celu zapoznanie słuchaczy z:

§  obowiązkami pracodawcy i skorelowanymi z nimi uprawnieniami pracownika

§  ze specyfika stosunku pracy

§  pojęciem czasu pracy

§  ze sposobami nawiązania stosunku pracy, rodzajami umów o pracę oraz sposobami rozwiązywania umów o pracę

§  podstawowymi zasadami prawa pracy

§  wzorami dokumentów zwiazanymi ze stosunkiem pracy

§  projektami pozwów dotyczących roszczeń ze stosunku pracy

 

 

Ø  Szkolenie warsztatowe z obsługi komputera i kasy fiskalnej ma na celu

Przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kas fiskalnych oraz komputera z podstawami internetu.

 

 

Ø  Podczas szkoleń uczestnicy projektu będą mieli zapewniony obiad oraz katering.

Ø  Zakup tablicy flipchard zapewni właściwy przekaz informacji szkoleniowych

Ø  Zakup bindownicy umożliwi skompletowanie każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych.

 

 

2.Praca socjalna.

§  Zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego

§  Doposażenie stanowiska pracownika socjalnego-zakupionuy zostanie zestaw mebli biurowych

 

3. Zasiłki i pomoc w naturze.

§  Zasiłki celowe.

 

4. Działania o charakterze środowiskowym.

Dla uczestników projektu zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny do kina i na kręgle gdzie będzie zapewniony obiad z deserem.

 

 

 

 

5.Zarzadzanie projektem.

§  Zatrudnienie koordynatora projektu.

§  Zatrudnienie specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji.

§  Zatrudnienie specjalisty d/s obsługi finansowej

§  Zakup laptopa oraz oprogramowania ma umożliwic prawidłowe zarządzanie projektem.

§  Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego.

 

 

6.Promocja projektu.

Materiałami promocyjnymi w projekcie są plakaty, notatniki-bloczki, długopisy, tabliczki informacyjne, która zostały zaprojektowane na potrzebę projektu.

 

Zdjęcia do artykułu
 

1  2  3  

 
wszystkich zdjęć: 11

1  2  3  
 
«« wstecz
drukuj
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.